අධ්‍යාපන මණ්ඩලය - අ.පො.ස. සා.පෙ.

f1?rev=32241
අජිත් වික්‍රම
කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයේ නියෝජ්‍ය විදුහල්පති - අධ්‍යාපනය
 • කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය ,ඩී.ඇස්.සේනානායක විද්‍යාලය,ඉසිපතන විද්‍යාලය හිටපු විද්‍යා ආචාර්ය,වර්තමාන කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයේ විද්‍යා ආචාර්ය.
 • අ.පො.ස. (සා.පෙළ) උත්තර පත් පරීක්ෂක
 • විද්‍යා ලේඛක හා දේශක
6 වසර - විද්‍යාව 7 වසර - විද්‍යාව 8 වසර - විද්‍යාව 9 වසර - විද්‍යාව 10 වසර - විද්‍යාව 11 වසර - විද්‍යාව

f1?rev=42512
දිලංක රණවීර
විශාකා විද්‍යාලය
 • BSc/PGDE/Dip. in Mathematics
 • අ.පො.ස. සා.පෙ. උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක
 • විශාකා විද්‍යාලයේ ගණිත ආචාර්ය
9 වසර - ගණිතය 10 වසර - ගණිතය 11 වසර - ගණිතය

f1?rev=42521
පුන්සරණි අරියවංශ
 • තොරතුරු තාක්ෂණ ඉන්ජිනේරුවරියකි
 • 2015 සිට බාහිර පන්ති ක්ෂේත්‍රයේ ගුරුවරයෙකි
9 වසර - ගණිතය 10 වසර - ගණිතය 11 වසර - ගණිතය

f1?rev=42530
දිලේශා රත්නායක
විශාඛා විද්‍යාලය
 • විශාඛා විද්‍යාලයේ ආචාර්ය
 • දශක දෙකකට වැඩි පළපුරුද්ද
 • අ.පො.ස. (සා.පෙළ) උත්තර පත් පරීක්ෂක
9 වසර - ඉතිහාසය 10 වසර - ඉතිහාසය 11 වසර - ඉතිහාසය